Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fattifdom i Sverige och i USA | Main | Mer om fairtrade »
söndag
nov132005

Forskningsläget om ekologisk odling

Carolin Dahlman skriver i smedjan.com om ekologisk mat. Intressant artikel med många poänger, men i likhet med flera av kommentarerna på artikeln, förvånades jag över att Dahlman i grunden är så positiv till ekologisk mat.

När jag för några år sedan gjorde lite efterforskningar kring forskningsläget, fann jag ingen vetenskaplig enighet kring den ekologiska odlingens positiva effekter. Tvärtom verkar det finnas ganska många bra invändningar:

Nyligen skrev Holger Kirchmann och Lars Bergström, båda professorer i markvetenskap och växtnäringslära vid SLU, i Aftonbladet att den ekologiska odlingen saknar vetenskaplig grund. Artikeln är tämligen faktaspäckad för att vara en debattartikel i kvällspressen.

Den som vill ha något lite längre och tyngre, kan kika på denna artikel i tidskriften Analys & Kritik.

Det finns även internationell forskning om uppfattningen att tillsatser, föroreningar och besprutningsmedel orsakar cancer: I artikeln Environmental pollution, pesticides, and the prevention of cancer: misconceptions av molekylärbiologerna Bruce Ames och Lois Swirsky Gold lär vi oss bland annat att dödligheten i cancer har minskat 16 procent sedan 1950, lungcancer undantaget - vilket drivs helt av rökning.

Forskningen tycks enig kring att de största cancerorsakerna är rökning följt av obalanserad kost. Därefter kommer kroniska infektioner, en vanlig orsak i fattiga länder. 

Bruce Ames argument finns samlade i en intressant intervju i Reason. Men eftersom Reason skulle kunna avfärdas som libertariansk propaganda, sökte jag vidare och hittade följande citat ur ett abstract till en av hans vetenskapliga artiklar:

"The vast bulk of chemicals ingested by humans is natural. For example, 99.99% of the pesticides we eat are naturally present in plants to ward off insects and other predators. Half of these natural pesticides tested at the MTD are rodent carcinogens. Reducing exposure to the 0.01% that are synthetic will not reduce cancer rates. On the contrary, although fruits and vegetables contain a wide variety of naturally-occurring chemicals that are rodent carcinogens, inadequate consumption of fruits and vegetables doubles the human cancer risk for most types of cancer. Making them more expensive by reducing synthetic pesticide use will increase cancer."

Ames & Gold, (1998.) The Causes and Prevention of Cancer: The Role of Environment Biotherapy 11 (2-3), sid. 205-220

 

Således: Om vi fördyrar produktionen genom regleringar och förbud av kemiska besprutningsmedel, kommer folk att äta än mer obalanserat och cancerfallen kommer att öka. Intressant tanke.


Nu är frågan: Är denne Ames en enstaka galning eller en seriös forskare? Hans hemsida tyder på det senare, han verkar vara en gedigen, aktiv forskare som publicerar sig flitigt. Han har också flera olika medförfattare till sina vetenskapliga alster som för 10-15 år sedan handlade mycket om olika slags gifter och deras cancerogena effekter. Numera verkar han pyssla med proteiner och DNA, vilket om jag förstått saken rätt, är bland det hetaste inom molekylärbiologi just nu. Ames kan hursomhelst knappast viftas bort som en lättviktare.

Åter till den ekologiska odlingen: Kirchmann och Bergström påpekar att ekologisk odling är mindre effektiv, bland annat eftersom den ger lägre skördar per area-enhet. Den kan därför knappast bidra till att lösa världssvälten, menar de.

I en artikel i Lantbruk beskrivs hur Kirschmann retar upp miljörörelsen. Lena Söderberg, VD för Krav, menar att Kirchmann och Bergström är relativt ensamma om sin ståndpunkt, medan Maria Wivstad, forskare SLU, menar att Kirschmann "slår in öppna dörrar".

I ovan nämnda tidskrift Analys & Kritik dras resonemanget om effektivitet vidare: De menar att den Europeiska jordbrukspolitiken bör bevaras eftersom den uppmuntrar ett högproduktivt jordbruk. (Det är såklart stolligt; Om europeiskt jordbruk verkligen är så effektivt ska det väl klara rättvis konkurrens från resten av världen?)

Jag har även sökt vilka argument som finns för ekologisk odling. Det tas ofta för givet att det som är "naturligt" och "utan tillsatser" är bättre, men så behöver det alltså inte vara.

Mikael Robertsson, miljöchef på Coop Norden är tyvärr ganska representativ för miljörörelsens argumentation när han uttalar sig i artikeln i Lantbruk. Han använder sitt begränsade utrymme till följande floskel:

"På något sätt måste man ta ställning för ekologin i grund och botten. Det finns inte utrymme för att exploatera vårt klot med kemiska bekämpningsmedel. Men tycker man att det är okej kan man ha rätt utifrån sin utgångspunkt och på det sättet respekterar jag honom [Kirschmann]"

 
Ett bättre argument synes mig den biologiska mångfalden vara, se exempelvis Naturskyddsföreningens policy för ett hållbart jordbruk. Tanken är här att den storskaliga produktionen går ut över artrikedomen. I vilken utsträckning artrikedom fyller ett egenvärde eller är instrumentellt viktigt för något, kan jag däremot inte bedöma.

Slutligen känns det som om man borde göra skillnad på produktion av spannmål och djur i den här debatten (jag har dock inte hittat någon källa rörande detta). Jag kan spontant tänka mig att det är betydligt enklare, både etiskt och vetenskapligt, att argumentera för småskalighet när det gäller animalieproduktion än när det gäller vetemjöl.


Summa summarum: Efter några timmars rotande i både forskning och populärvetenskap är jag fortfarande inte övertygad om att det ekologiskt odlade är entydigt bättre, vare sig för min hälsa eller för tillståndet i världen.

Å andra sidan är det inte heller så fasligt mycket dyrare, så ibland köper jag det ändå. Just nu sitter jag och funderar på varför, men det får bli en senare fråga.

Uppdatering: I Smedjan skriver också Tomas Brandberg, om varför det KRAV-märkta inte är bättre. Det saknas dock källor och referenser, men artikeln stämmer i stora drag med den bild jag fick när jag letade i artkelarkiven. Hans roligaste poäng är kanske den om djurgödsel vs konstgödsel: Båda skapar övergödning om man använder för mycket, men

 [d]äremot kan man reflektera över att bönder som använder djurgödsel med viss automatik samarbetar med köttindustrin, för den som eventuellt hade föreställt sig något annat.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Att dödligheten i cancer minskat beror väl förmodligen på bättre behandling. Är det inte incidencen vi är intresserade av?

När det gäller gödsel är det lätt att hålla med om att alla typer av gödsel ger kväveläckage. Men om vi INTE gödslar med kväve från djur har vi ett dubbelt problem i form av dels kväveläckage från konstgödsel och avfall från djuren. Vart ska det ta vägen är det tänkt?

Tyvärr har användningen av kemiska bekämpningsmedel ökat senaste åren (enligt bla SNF).
http://www.snf.se/verksamhet/jordbruk/bekampningsmedel-mer.htm

Personligen är jag för en minskad polarisering mellan Krav/ekologiskt och konventionellt. Svenskt sigill är ett utmärkt exempel på en kompromiss, som tyvärr marknadsförts dåligt.
http://www.svensktsigill.com/

Att köpa kravodlat/ekologiskt är viktigt när vi köper produkter från länder där riktigt ruggiga bekämpningsmedel är tillåtna.

http://www.snf.se/snf/english/nyh-paraquat-syngenta.htm.

För övrigt är nya James Bond fantastisk!
17 dec | Unregistered CommenterLisa
If you are willing to buy a house, you will have to get the <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/business-loans">http://lowest-rate-loans.com</a>. Moreover, my father always takes a term loan, which is the most fast.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.