Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Forskningsläget om ekologisk odling | Main | Kritiken av nationalekonomin »
söndag
nov132005

Mer om fairtrade

En misstanke jag haft länge om fairtrade produkter bekräftas av en intressant artikel i the Spectator (kräver registrering, men det är värt det):
 
Fairtrade-produkter är rejält mycket dyrare, men väldigt lite av prisskillnaden beror på att fattiga länders producenter får bättre betalt - och desto mer beror på att mellanhänder tjänar pengar på västvärldens dåliga samvete.
 
Således: en medveten konsument kan med gott samvete handla billigt, och varför inte aktivt försöka handla från producenter utanför EU:s tullmurar och subventionssystem?
 
 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.