Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Forskningsläget om ekologisk odling | Main | Kritiken av nationalekonomin »
söndag
nov132005

Mer om fairtrade

En misstanke jag haft länge om fairtrade produkter bekräftas av en intressant artikel i the Spectator (kräver registrering, men det är värt det):
 
Fairtrade-produkter är rejält mycket dyrare, men väldigt lite av prisskillnaden beror på att fattiga länders producenter får bättre betalt - och desto mer beror på att mellanhänder tjänar pengar på västvärldens dåliga samvete.
 
Således: en medveten konsument kan med gott samvete handla billigt, och varför inte aktivt försöka handla från producenter utanför EU:s tullmurar och subventionssystem?
 
 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.