Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer om fairtrade | Main | Vem är mest trovärdig i globilseringsdebatten? »
måndag
nov072005

Kritiken av nationalekonomin

Nästan oavsett vilket samhällsvetenskapligt ämne en student börjar läsa idag, kommer hon att möta ett batteri av vetenskaplig metod-diskussion. Så är dock inte fallet om hon läser nationalekonomi.
 
Varje gång jag undervisat de första poängen mikroekonomi på anivån, har det funnits åtminstone någon student som varit kritisk till ämnet (förutom när jag haft ekonomprogrammet, de sväljer allt). Det är lätt för studenter att hitta artiklar eller föreläsningar som kritiserar nationalekonomin för att vara världsfrånvänd, omoralisk, överdrivet matematiserad eller något ditåt.
 
Vid ett tillfälle (!) hände det dock att en student frågade var hon kunde hitta en artikel skriven av nationalekonomer som bemöter kritiken. Och eftersom jag inte hade något bra tips, fick jag skriva den själv.
Härmed tackas Lisa Edman för uppslaget till artikeln. Lisa, David Emtestam och den mytomspunne Martin Karlsson gav även massor av synpunkter på halvfärdiga versioner. Förhoppningsvis kan artikeln fungera som diskussionsunderlag för ett inslag om metod på anivån i nationalekonomi.
 
Artikeln finns i Ekonomisk Debatt 6-2005, och här är en länk till den okorrade versionen i väntan på tidskriftens moving wall.
 
Uppdatering: Nils har noterat artikeln, och nämner även den envisa hörsägen att det på statsvet A i Lund ingår 5p "hata nationalekonomi". Eftersom det var 11 år sedan jag själv läste där, överlåter jag gärna kommenterandet av detta till dem med mer aktuella erfarenheter.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.