Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Vänsterkommentarer till Vaxholmskonflikten och Zaremba | Main | Johan Norberg, hans kritiker och en miljard kineser »
söndag
nov132005

Vapenvilan slut i Science Wars?

Jag har länge haft på känn att vapenvilan i science wars är på väg att ta slut. (Vapenvilan har dock inneburit att många länkar på sidan jag nyss länkade är döda, men scrolla ner så hittar du bl a Sokals bluff-artikel i Social Text, och mängder av debatt kring temat.)

För att underbygga denna spaning länkar jag Dawkins i the Guardian och Bauhn i senaste Axess.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.