Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vänsterkommentarer till Vaxholmskonflikten och Zaremba | Main | Johan Norberg, hans kritiker och en miljard kineser »
söndag
nov132005

Vapenvilan slut i Science Wars?

Jag har länge haft på känn att vapenvilan i science wars är på väg att ta slut. (Vapenvilan har dock inneburit att många länkar på sidan jag nyss länkade är döda, men scrolla ner så hittar du bl a Sokals bluff-artikel i Social Text, och mängder av debatt kring temat.)

För att underbygga denna spaning länkar jag Dawkins i the Guardian och Bauhn i senaste Axess.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.