Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Statliga lotterier tycks öka inkomstspridningen | Main | Buy Nothing Day, Vita huset, New Centern - med mera... »
söndag
nov272005

Miriams universum

Miriam har börjat skriva offentligt, på en prosa som för tankarna till Erlend Loe. Särskilt gillar jag hennes fundering kring akademiska genombrott.

Och när jag ändå tipsar om nya bloggar: Här är bloggen för tips och trix i vardagslivet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.