Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Har Levitt fel om att fri abort sänker brottsligheten? | Main | Vad händer när forskare inte vill lämna ut data? »
onsdag
nov302005

En prediktion som föga förvånande slog in

Professor Ingemar Ståhl tömmer sitt arbetsrum på institutionen i Lund. Enbart detta konstaterande är förvisso värt en mindre utläggning, men så intern tänker jag inte bli. En trevlig bieffekt är dock att det i korridorerna ligger böcker och dräller, som Ståhl ger bort (eller möjligen inte orkar bära ända bort till soptunnan).

I "Den nya svenska modellen" som SAF gav ut april 1991, hittar jag följande citat av Assar Lindbeck:

 "Antag att jag har rätt i att det varit den kraftiga expansionen av offentlig sysselsättning och återkommande devalveringar som hittills klarat sysselsättningen i Sverige. [...] Då måste vi dra slutsatsen att svensk sysselsättningspolitik under de senaste två decennierna i stor utsträckning endast skjutit på arbetslöshetsproblemen; Sverige har i så fall endast 'köpt tid', om än under ganska lång tid: 15 år. Om den bedömningen är korrekt kan mycket väl den fulla sysselsättningens politik i Sverige komma att bryta ihop under de närmaste åren."

Detta verkar ju nästan skrämmande insiktsfullt, givet att det skrevs kring december 1990. Men den som granskat arbetslöshetsdata vet att trendbrottet skedde sommaren 1990, och regeringen Carlsson gick mot en kris under vilken dåvarande finansminister Feldt avgick med buller och bång.

Min gissning är därför att Lindbeck var tämligen säker på att han skulle få rätt, betydligt säkrare än vad hans försiktiga formuleringar antyder. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (2)

Hurra för Lindbeck! För övrigt frågar man sig varför den svenska sysselsättningspolitikens sammanbrott sammanföll i tiden med att SAF och dess systerorganisationer gick över ifrån att anlita internationellt erkända nationalekonomer för att föra ut budskapet, till att förlita sig uteslutande på icke anställningsbara f.d. MUF-aktivister. Nationalekonomisk teori pekar ju snarare i motsatt riktning. Undrar vad Lindbeck skulle säga om detta...
30 nov | Unregistered CommenterMartin
Lindbeck, Schlindbeck... speaking of predictions, I recall a certain portly Lund econ prof predicting the demise of the entire field of political science "within ten years"... How long ago was that now? To paraphrase Yogi Berra, it ain't over till the fat prof sings.
30 nov | Unregistered Commenterdr

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.