Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Social turism? Välfärdsstaten stod pall - men inte arbetsmarknaden | Main | En prediktion som föga förvånande slog in »
fredag
dec022005

Har Levitt fel om att fri abort sänker brottsligheten?

Det är nog inte bara jag som fascinerats över Levitts tes i bl a Freakonomics att den minskade brottsligheten i USA till stor del orsakats av den fria aborten: Många potentiella brottslingar blev helt enkelt aldrig födda. Men nu ifrågasätts bevisen: Dels hade Levitt tydligen programmerat sina körningar fel, dels använde han total brottslighet och inte brott per capita.

Å andra sidan, Levitt har svar på tal:

"It is not at all clear from the WSJ article is that Foote and Goetz are talking about only one of the five different pieces of evidence we put forth in our paper. They have no criticisms of the other four approaches, all of which point to the same conclusion" 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.