Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ny ekonomikrönika | Main | Tromb: Ungdomar stormar mot inkomstskillnader? »
fredag
dec232005

Köp en utsläppsrättighet till mormor i julklapp!

Jag har många gånger föreläst om miljöförstöring, externa effekter och hur marknadsmekanismer skulle kunna användas i miljöpolitiken. Det ekonomiska synsättet - att den oförstörda naturen får sitt värde av människor som värderar den i sitt handlande (och med sin plånbok) - uppfattas ofta som kontroversiellt. I diskussionen om utsläppsrättigheter kan det hända att någon frågar om man kan köpa en utsläppsrättighet och sedan inte släppa ut något, eftersom man värderar det alternativet högst.

"Ja, i princip" brukar jag svara, eftersom jag varit lite osäker på hur det förhåller sig i praktiken. [infoga något sarkastiskt om teoretiska nationalekonomer här].

Men numera är svaret: "Japp - exempelvis hos Svenska Naturskyddsföreningen". Så här skriver de:

För att underlätta för privatpersoner, kommuner och företag att köpa utsläppsrätter startar SNF nu denna webbtjänst. Om du köper ett ton koldioxid måste någon annan spara ett ton koldioxid. Tillgången på utsläppsrätter minskar på marknaden och priset går upp. Företagen måste då köpa eller investera i bra teknik för att minska sina utsläpp.

Nu är emellertid minskade koldioxidutsläpp en kollektiv nyttighet, såtillvida att jag gynnas oavsett om det är jag eller någon annan som betalar. Men SNF har tänkt även på detta. De som köper, kan skriva ut ett värdebrev att sätta upp på anslagstavlan, och därmed signallera sin allmänna godhet.

Det är helt rätt tänkt. Jag tror dock att ett värdebrev är lite för bräkig signal för att fungera optimalt, så jag spår att SNF snart kommer att lansera en lagom diskret pin i formen av en CO2 molekyl. Då kan köpare stolt kan bära utsläppsrätten till ett ton CO2 på kavajen, vilket om inte annat torde trigga en del skojiga samtalsämnen...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Hej!

Appropå utsläppsrättigheter skulle jag passa på och tipsa om en bloggpost om utsläppsrättigheter och hur man kan göra rättigheterna mer rättvisa och mer demokratiska; http://www.blogger.com/comment.g?blogID=19417338&postID=113405253819897763

28 dec | Unregistered CommenterVictor
That's understandable that cash makes us disembarrass. But what to do when someone does not have cash? The one way only is to try to get the <a href="http://lowest-rate-loans.com">loans</a> and financial loan.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.