Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Har klyftan mellan rika och fattiga i världen ökat? | Main | Får kvinnor lägre lön för samma arbete? »
fredag
jan132006

Neo - Ordfront 1-0

Mer vatten på käpphästen om att lämna ut bakgrundsdata:  Neo lägger ut bandade intervjuer på sin hemsida. Ordfront felciterar, klipper och hittar på - tills de måste be om ursäkt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.