Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om sociala normer och paxade stolar på lunchställen | Main | Smarta tokerier från Agora »
söndag
jan222006

Följ kvällspressens väg utför

Veckovis är ett länktips för alla som liksom jag tycker att kvällspressen blir allt mer bisarr. Två liknande skojiga länkar är denna realtidsstatistik över hur aftonbladet och expressen använder orden chock och sex, samt denna ganska roliga löpsedelsgenerator.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.