Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Valtips: s sitter kvar. | Main | Blir vi snällare mot djur, och i så fall varför? »
fredag
jan272006

Funderingar från Umeå

Nyss hemkommen från den här konferensen i Umeå. Det är en av få konferenser som blandar samhällsvetare från flera discipliner med praktiker såsom bidragshandläggare på försäkringskassan, och detta gör konferensen mycket trevlig.

En lustig detalj: När ekonomer talar på denna konferens utbyts ofta menande blickar bland övriga forskare, i synnerhet om ekonomerna använder ord som IQ, egenintresse eller fusk. Dock tycker jag mig ha märkt att ekonomernas budskap går ganska bra hem bland bidragshandläggare och andra praktiker. Tydligast var nog detta för några år sedan när Assar Lindbeck drabbade samman med Lennart Lundqvist, och Lindbecks analys av välfärdsstaten gjorde succé.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Läste Assars artikel. Mycket bra.

Att andra sammhällsvetare himlar med ögonen när ekonomer pratar om dessa begrepp är ingen direkt hemlighet. Faktum är att jag tror att det ligger i deras egenintresse (hade jag kunnat kursivera hade jag gjort det just där, även om det hade varit lite overkill) att förminska betydelsen av dessa företeelser. Problemet är att begrepp som tex IQ har alldeles för hög statistik relevans för att vi någonsin skall kunna ignorera den.
27 jan | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.