Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hyss, ovanor och egenheter | Main | Valtips: s sitter kvar. »
måndag
jan302006

Nu får Crazy Horse skärpa sig.

Nu diskuteras intensivt om man ska tro mest på vakten eller SSU-ordförande Anna Sjödin. (Expressen frossar naturligtvis - på löpsedeln talades om en "sex-attack"). Jonas Morian menar dett detta är det första svenska blogg-drevet. Själv fick jag tips av Henrik om följande möjligen intressanta utdrag ur alkohollagen, och det får vara min input till drevet tills vidare...

 

Utdrag ur: Alkohollag (1994:1738)
8 § [...]

Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Vad är det för bidrag? Själva upprinnelsen till skandalen är var ju att SSU:aren vägrades mer alkohol i baren då hon bedömdes vara för full. Älskar din blog, men nu slår du allt in en öppen dörr.
31 jan | Unregistered CommenterErik
Jo absolut. Men om jag förstår lagtexten rätt ska ett laglydigt ställe sluta servera redan när någon blir "märkbart påverkad", vilket torde inträffa långt innan någon blir "för full".
31 jan | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.