Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Selektiv läsning av Newsweeks Sverigehyllning | Main | Konsekvenserna av att kunna välja 100% ersättningsnivå »
torsdag
jan052006

Heja Johan Lönnroth!

För den som vill ha lite insikt i vänsterpartiet, rekommenderas Lönnroths öppna brev till Ohly. Långt och detaljerat, så det är nog bara partiforskare som orkar läsa allt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (3)

På tal om vänstern, det vore kul om någon nationalekonom skrev en kommentar till vänsterns valplattform som till stor del består av kritik av den neoklassiska nationalekonomin. Känner du dig manad Andreas? :-)
11 jan | Unregistered CommenterJohan
Jag har inte läst valplattformen, men är det Ali Esbati som varit med och skrivit den kan jag tänka mig vad som står. Kritisk realism a la Lawson, multiplicerat med tio, och tillsatt lika mycket marxistiskt testuggeri.
12 jan | Unregistered CommenterDennis
Tyvärr Johan, det orkar jag inte göra.
12 jan | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.