Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ståldal om trängselavgifterna | Main | Heja Johan Lönnroth! »
fredag
jan062006

Selektiv läsning av Newsweeks Sverigehyllning

Den här artikeln om Sverige i Newsweek lär eka ett tag i debatten. Den börjar som en hyllningsartikel, men blir mer nyanserad efter ett tag. Och naturligtvis läser LO-bloggare som Nicklas Eriksson artikeln ganska selektivt ("Men Anna, det som inte är så positivt är det ju Reinfeldt som säger. Och att borgare aldrig får nog, det är ett välkänt faktum.")

 Så låt oss för ögonblicket lägga den låga sysselsättningen åt sidan, och strunta i att svenskar är minst benägna att starta eget inom hela EU, som Klas Eklund påpekar i artikeln. Men någon inom vänstern kanske kan vara lite självkritisk och erkänna att Eklunds tredje kritiska punkt är allvarlig:

"[...] and the 'total inability to handle the integration of immigrants,' who face an unemployment rate one third higher than native Swedes. The disparity is among the widest in Europe."

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.