Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Calmfors om tjänstehandel | Main | Selektiv läsning av Newsweeks Sverigehyllning »
lördag
jan072006

Ståldal om trängselavgifterna

Av Ekots bloggkrönika om Piratpartiet uppmärksammas jag på att ännu en trevlig figur i den förbundsstyrelse jag en gång satt, bloggar för fullt: Mikael Ståldal. Tycker Ekot borde citerat det kloka han skriver om trängselavgifterna istället - här och här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.