Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Enstaka ruttna polisäpplen? | Main | Ståldal om trängselavgifterna »
måndag
jan092006

Calmfors om tjänstehandel

Lars Calmfors hör till de ekonomer som är riktigt duktiga forskare, men som inte syns på debattsidorna riktigt lika ofta som vissa andra. Å andra sidan, när han ger sig in i debatten har han nästan alltid något viktigt att säga, och han är mycket nyanserad. På DN-debatt gör han idag följande poänger om byggfackets protektionism:

  • Man kan inte rimligen anklaga facket för att vara omoraliskt. Facket agerar precis som vi förväntar oss att en intresseorganisation gör: slår vakt om sina privilegier.
  • Samhällsekonomiskt är frihandel att föredra, och det är ologiskt att ha frihandel för indutriprodukter med inte för tjänster.
  • Det finns oundvikliga omställningskostnader för dem som tidigare gynnats av att vara skyddade mot konkurrens.
  • Lagstadgad minimilön skulle kunna vara en lösning, men det finns en risk att den sätts så högt att vissa enklare jobb försvinner.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.