Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Antal akademiker i Sverige som bloggar: | Main | Kul med pensioner, del 1 »
fredag
okt272006

Kul med pensioner, del 2

Ger det nya pensionssystemet bättre eller sämre pensioner än det gamla? På denna punkt, lärde mig Ole Settegren igår något jag inte tänkt på tidigare:

Slentrianmässigt påstås ofta att det nya pensionssystemet ger sämre pensioner än det gamla. Jag brukar påpeka att vad folk i regel åsyftar är något annat, nämligen att det nya systemet ger sämre pensioner än vad det gamla utlovade.

Även det gamla systemet gav för övrigt sämre pensioner än vad det lovade, eftersom politiska beslut stundom grep in och sänkte pensionerna.

Men: Vad Ole påpekade, var att det gamla systemets pensioner var prisindexerade.

Med bibehållen prisindexering och den låga inflation vi haft länge nu, skulle pensionärerna sannolikt blivit mycket arga: Deras nivå skulle då släpat efter de yrkesarbetandes ganska rejält.

Den nya indexeringen bygger på inkomsttillväxt, och har inneburit att de inkomstgrundade pensionerna ökat med 11,1 procent sedan 2002 medan den allmänna prisökningen har varit 7,6 procent - se vidare här.

De som tror det nya systemet ger dem sämre pension än de skulle fått utan förändringar, har alltså haft fel.

Å andra sidan, kan man fortsätta den kontrafaktiska analysen ett steg till:

Om indexeringen inte hade ändrats, är det troligt att pensionärerna skulle börjat lobba för ännu ett politiskt ingrepp, för att deras nivå inte skulle behöva släpa efter. Och med tanke på hur årets valrörelse bedrevs, skulle de sannolikt lyckats...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Inte så kul med pensioner tydligen! (Apropå antalet repliker i denna tråd och dess föregångare)

A sugarplum lunker
jag tyckte båda inläggen var jättekul! :D
29 okt | Unregistered Commenterlinamaria

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.