Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Kul med pensioner, del 2 | Main | Blir matematiken mindre viktig inom nationalekonomin? »
fredag
okt272006

Kul med pensioner, del 1

Gårdagen tillbringades på helfestliga socialförsäkringsforskningens dag. Där vevade jag några käpphästar om hur man (inte) bör mäta pensionssystemets omfördelande effekt. Till exempel påstås i

Smeeding, Timothy M and Susanna Sandström. 2005. "Poverty and income maintenance in old age: a cross-national view of low income older women." Luxembourg Income Study Working Paper Series Working Paper No. 398.

att fattigdomen i Sverige minskas med över 70 procentenheter som en effekt av skatter och socialförsäkringar: Från 82 till 8 procent - se tabell intill.

365946-524075-thumbnail.jpg 

En kanske troligare tolkning är att den "totala systemeffekten" även inkluderar en del beteendeförändringar. Till exempel kan det ju tänkas att avtalspensionerna skulle vara snäppet mer omfattande än 10 procent, om det inte funnes ett skattefinansierat pensionssystem. Vad jag kan se, problematiseras detta sätt att kvantifiera en "anti-poverty effect" inte alls i pappret.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.