Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Amerikanska ekonomer om Sverige | Main | Kul med pensioner, del 2 »
söndag
okt292006

Antal akademiker i Sverige som bloggar:

29?!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Sakj's lista av akademiska bloggar har nu 46...

http://del.icio.us/sakj/sv-blog?setcount=50

Men innan hon postade den var det 29. Tycker att 46 är fortfarande en låg siffra...
jacob christiansen på statsvetenskapen i Umeå saknas på de listor jag sett

http://blog.jacobchristensen.name/

Sen kallar ju sig David Tjeder (uppsala) för bloggare i senaste numret av Bang för bloggare men har inte uppdaterat den sen i augusti.

sen är det ju ett antal bloggar som är samprojekt, t.ex. HUMLABs blog i Umeå också. Så antalet akademiker är ju större.
29 okt | Unregistered CommenterOscarH
46. Lägg till två nollor så blir det kanske en bra start.

Inom kort. Ta antalet akademiker och dividera med cirka 2. Typ...
29 okt | Unregistered CommenterMagnus
Det finns nog en mängd av oss som inte orkat registrera sig över allt... :)
30 okt | Unregistered CommenterMagnus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.