Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Amerikanska ekonomer om Sverige | Main | Kul med pensioner, del 2 »
söndag
okt292006

Antal akademiker i Sverige som bloggar:

29?!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Sakj's lista av akademiska bloggar har nu 46...

http://del.icio.us/sakj/sv-blog?setcount=50

Men innan hon postade den var det 29. Tycker att 46 är fortfarande en låg siffra...
jacob christiansen på statsvetenskapen i Umeå saknas på de listor jag sett

http://blog.jacobchristensen.name/

Sen kallar ju sig David Tjeder (uppsala) för bloggare i senaste numret av Bang för bloggare men har inte uppdaterat den sen i augusti.

sen är det ju ett antal bloggar som är samprojekt, t.ex. HUMLABs blog i Umeå också. Så antalet akademiker är ju större.
29 okt | Unregistered CommenterOscarH
46. Lägg till två nollor så blir det kanske en bra start.

Inom kort. Ta antalet akademiker och dividera med cirka 2. Typ...
29 okt | Unregistered CommenterMagnus
Det finns nog en mängd av oss som inte orkat registrera sig över allt... :)
30 okt | Unregistered CommenterMagnus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.