Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tullberg om liberalismen och människors värde | Main | Krönika om Hem-PC-systemet och rent seeking »
fredag
nov102006

Makroprognoser, Gunnar Andrén och Vin&Sprit

Via Dennis: Riksrevisionen har utvärderat de makroekonomiska prognoserna i budgetarna 1995-2005. I snitt är faktiskt prognosfelet 0, med två undantag: Regeringen har systematiskt underskattat arbetslösheten, och Svenskt Näringsliv har systematiskt underskattat tillväxten. (rapporten)

Johan har grävt fram en debattartikel från 2001 av Gunnar Andrén (fp), i vilken det krävs att 8-procentsspärren för personvalskryssen avskaffas. Festligt, ty om Andrén fått sin vilja igenom hade han själv åkt ur riksdagen i år: egenföretagaren Metin Hawsho från Södertälje skulle slagit ut Gunnar om det inte vore för 8-procentsspärren.

Johanna noterar att Statliga Vin&Sprit inte förnekar sig. Absolut Herbertstrasse? 

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Notera: Den som ansvarat for Riksrevisionens utvärdering, Tomas Nordström, arbetade på Finansen under hela den tid som utvärderingen gäller (1995-2005). Han hade stort inflytande över prognoserandet, främst de medelsiktiga kalkylerna och prognoserna på de offentliag finanserna.

Detta lilla faktum kan ju vara både bra och dåligt.Jag tror framförallt det har varit bra. Rapporten är balanserad och tar upp flera ganska detaljerade och intressanta fakta.

/Andreas J (som också delvis skall ställas till svars för alla prognosmissar..)
Det spelar ingen som helst roll att Vin & Sprit är statligt. Det är skenheligt och oseriöst att bara lyfta fram statliga bolag som missköter sig. Visst kan man klaga på oetiskt beteende men var då konsekvent och fördela inte skulden på basis av vem som äger företaget. Det kan finns goda anledningar att sälja ut statliga företag, men oetiskt beteende är inte en av dessa.
10 nov | Unregistered CommenterJoachim
Hjälp oss med en tolkning, Bergh, Varför underskattar SN tillväxten och regeringen arbetslösheten? Det är ju du som är doktorn.
11 nov | Unregistered CommenterHans
Möjligen är det anmärkningsvärt att regeringen felbedömer arbetslösheten:

Det är den *öppna* arbetslösheten som underskattas. Orsaken enligt rapporten är att regeringen överskattat hur många som varit i arbetsmarknadspolitiska program.

Min tolkning: Regeringen har avsett ta i rejält med åtgärder för att uppfylla sitt arbetslöshetsmål, men någon i implementeringsprocessen har tyckt att det finns gränser för hur mycket åtgärder som är meningsfulla.

Men detta är bara en spekulation...
13 nov | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.