Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Billström om migrationspolitiken | Main | Makroprognoser, Gunnar Andrén och Vin&Sprit »
måndag
nov132006

Tullberg om liberalismen och människors värde

Vänstra stranden refererar vad som verkar vara en mycket intressant artikel av Jan Tullberg i Filosofisk Tidskrift: (ej på nätet sedan 2005)

Tullberg menar att likavärdestesen står handfallen inför utvidgandet av värdecirkeln till djur och även växter. Något som i förlängningen ger absurda konsekvenser. En liberal grundsyn betonar istället olikheten i människovärdet, rätten att värdera sig själv och sina egna högre än andra.

Av detta följer (mycket förenklat) att det är friheten att värdera varandra olika som är liberalismens grundvärde. Jämlikhet är endast ett underordnat instrumentellt värde, skriver Tullberg. Han går så långt att han t o m menar att likavärdestesen har antiliberala implikationer.

Ett tips till Stockholms alla filosofi-debattföreningar är ordna ett samtal mellan Tullberg och Ulf Öfverberg, som för några år sedan gav ut skriften Liberalism som JämlikhetBertil Ohlin-institutet.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Det verkar vara en mycket egendomlig tolkning av liberalismen. Hos moderna (i anglosaxisk mening) liberala filosofer som Rawls, Dworkin och Barry grundas liberalismens princip om jämlikhet i en respekt för människors rationella autonomi. Legitim maktutövning över en människa kräver dennes samtycke. Det är svårt att se hur djur eller växter någonsin skulle kunna ge ett sådant samtycke. Istället blir det aktuellt med någon form av paternalism, ungefär som när det gäller barn och förståndshandikappade - något som liberala filosofer länge varit medvetna om och diskuterat.
14 nov | Unregistered CommenterJoachim
En grundläggande fråga är vad som menas med "lika värde". Det är mig fundamentalt oklart.
Kan Rawls' m.fls inställning till djur och växter verkligen beskrivas som paternalism? Paternalism är när man bestämmer över andra för (vad man påstår är) deras eget bästa.

Man kan knappast påstå att vi dödar och äter djur för deras eget bästa och jag tror inte Rawls, dworkin m.fl. förespråkade vegetarianism.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.