Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« SOU 2000:86 | Main | Tullberg om liberalismen och människors värde »
tisdag
nov142006

Billström om migrationspolitiken

För den som minns diskussionen före valet om regimskifte och flyktingpolitik, kan det vara intressant att läsa Sydsvenskans intervju med migrationsminister Tobias Billström.

När det gäller kortare handläggningstider och insikten om att humanitära flyktingskäl inte alls är så bra som det låter, verkar Billström vara på rätt väg.

Men han skulle kunna vara tydligare med att Sverige ska ta emot fler. Och när det gäller vaktslåendet om den svenska modellen, verkar Billström inte vara den som tänker gå främst i förändringståget:

[...] när han som ny migrationsminister ska propagera för arbetskraftsinvandring, blir det definitivt med klang av de nya moderaterna.
– Detta ska inrymmas inom ramen för den svenska modellen. Vi ger inte avkall på kollektivavtal, arbetsrätt eller frågan om likalön. Dessa saker ska ligga fast. Men det är fortfarande viktigt att uppmuntra människor att komma hit. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.