Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Hur troligt scenario är 30 år med noll procents tillväxt? | Main | Hur mycket förklarar Inequity aversion? »
torsdag
feb162006

Skulle man vara lyckligare som Buddist?

Tips från Anna som jag gärna delar med mig av: Robert Wright interviews Joseph Goldstein on the problem of pleasure. Fler tungviktare finns på meaningoflife.tv. Tror att det blir John Maynard Smith härnäst.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.