Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Arbetarrörelsen ändrar kurs om arbetsmarknadspolitiken? | Main | Skulle man vara lyckligare som Buddist? »
fredag
feb172006

Hur troligt scenario är 30 år med noll procents tillväxt?

orange.pngPensionsprognoserna har nu dykt upp hos de flesta. Försäkringskassan envisas fortfarande med att redovisa två scenarier: 2 procents tillväxt och 0 procents tillväxt.

För de flesta är det är högst otroligt att Sverige har nolltillväxt fram till pensionsdags, och det är minst sagt förbryllande att försäkringskassan på detta sätt hjälper till att skapa en marknad för privat pensionssparande: Sämsta tänkbara utfall i prognosen ser ju onekligen ganska magert ut.

Varför inte bygga prognosen på den tillväxt som faktiskt rått sedan varje person tjänade in sin första pensionsrätt? Som alternativa scenarier kan antas att tillväxten blir en halv procentenhet bättre eller sämre än den varit hitills. 

En god effekt av prognoserna är att konsekvenserna av ekonomisk tillväxt blir konkreta för alla, men den poängen skulle gå hem bättre om prognoserna är hyfsat realistiska.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.