Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sve vs USA och recensionen av Lindert | Main | En gång universitet, alltid universitet »
måndag
mar132006

Regeringen ordnar bra arbetslöshetsstatistik

Ekot idag bekräftade en tes jag haft ett bra tag (se gamla bloggen och en tidningskrönika ):

Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program ska enligt Ams plan fram till slutet av maj öka från 140 000 till 170 000 och bara det bidrar till att den öppna arbetslösheten minskar med ungefär 0,5 procentenhet.

Sedan sjunker alltid arbetslösheten under våren. De senaste åtta åren har arbetslösheten minskat med i snitt 0,8 procentenheter mellan februari och maj. Och ingenting talar för att det skulle bli annorlunda i år. Då är man nere kring fyra procent.

Således: När majsiffran rapporteras i sommar kan regeringen utan att ljuga påstå att man uppnått sitt mål om att pressa den öppna arbetslösheten till 4 procent. Socialdemokraterna har onekligen viss rutin på att hålla sig kvar vid makten i det här landet.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Att arbetslösheten sjunker under våren är att folk går i pension löpande, men skolan o sånt slutar på sommaren.
Nån 3-10000 i månaden, en hel kull ju= 9000000inv/80år=110000 per kull.
Man måste jämföra månad mot månad, år mot år.
14 mar | Unregistered CommenterNicke
Helt riktigt, Nicke. Och majsiffran kommer att vara lägre än majsiffran förra året. Allt annat vore helkonstigt.
15 mar | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.