Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer Borg-feminism - men slut på frihetsfeminism.nu? | Main | Sve vs USA och recensionen av Lindert »
tisdag
mar142006

Blir kvinnor lyckliga av traditionella hemmafruäktenskap?

Nicklas L på Neo skriver om en undersökning som visar att hemmafruar i konservativa traditionella äktenskap är lyckligare än andra kvinnor, samt hur dettas kan (bort)förklaras.

En hypotes som nämns (från slate) är att dessa kvinnor åker snålskjuts på kvinnorörelsen, som sett till att samhället som helhet blivit mer jämställt. 

En mer uppenbar förklaring är väl självselektion: Sedan det blev ekonomiskt möjligt och socialt accepterat att inte leva i konservativa hemmafruäktenskap, kan man förvänta sig att de som väljer bort det, är de som vantrivdes mest, och de som väljer att fortfarande leva så faktiskt tycker om det. Skulle man fösa in den förra kategorin i dylika äktenskap mot deras vilja, skulle lyckosiffrorna sannolikt dala rejält.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Er... självselektion kan kanske förklara varför de gifta hemmafruarna är lyckligare som gifta hemmafruar än vad andra vore i den positionen. Men inte kan väl självselektion förklara att de är lyckligare än andra i deras respektive val?
14 mar | Unregistered CommenterMartin
riktigt martin, men det påstår jag inte heller. Och jag har inte heller någon aning om varför de är lyckligare.
14 mar | Unregistered Commenterbergh
Isn't another possible explanation that the social mores among conservative women don't allow them to admit anything other than being "happy"? Besides, let's face it, this entire research field is--to use a scientific term--pretty crap.
14 mar | Unregistered CommenterDaniel

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.