Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Omfördelning i USA och Europa | Main | Invandring då och nu? »
tisdag
mar282006

Mer om Sverige

Dennis och Henrik (bl a) har förtjäntfullt noterat att Hans Karlsson numera låter helt annorlunda när det gäller hotet om social turism från EU:s nya medlemsländer. Hos Jonas pågår debatten tidigare känd som pigdebatten, nu orsakad av Peter Wennblads artikel i Neo. Och Johan gör poängen om sfi-undervisningen mycket fyndigare än jag.

Till sist, speciellt för alla Sverigekramare i exil, en länk till bloggen Bäst i världen, där varje inlägg handlar om att Sverige är just det. Den är enligt uppgift helt seriöst menad.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.