Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Rosthein vs Lewin | Main | Mer om Sverige »
torsdag
mar302006

Omfördelning i USA och Europa

I den här boken (Fighting Poverty in the US and Europe: A World of Difference) av Alesina och Glaeser, försöker författarna förklara varför USA inte har en europeisk välfärdsstat, och redovisar en del intressanta siffror: Synen på varför människor skiljer sig kraftigt åt mellan amerikaner och européer:

                            % who agrees,                  US            EU
the poor are trapped in poverty;         29%   60%
luck determines income;                       30%       54%
the poor are lazy.                                     60%   24%

En annan slutsats är tydligen att skillnaden i inkomströrlighet (en typ av "social mobilitet") inte är särskilt stor mellan USA och EU:

the authors point out that America's poor are just as trapped in poverty as Europe's, whereas the European middle class climb the social ladder as easily as their American counterparts.

Som slutsats återkommer deras idé om rasism: Eftersom fattiga i USA ofta är svarta, och väljare i USA är aningen rasistiska, saknas tillräckligt politiskt stöd för omfördelande institutioner.

För dem som vill slippa läsa och betala för boken: Den verkar bygga väldigt mycket på detta working paper.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

För dem som vill slippa läsa och betala för boken: Varken läs eller köp den.
30 mar | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.