Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Rapport - och bilder - från New Orleans | Main | Omfördelning i USA och Europa »
fredag
mar312006

Rosthein vs Lewin

Bo Rothstein (vem annars) har på DN-debatt genomskådat vad Leif Lewin menade: (tack Gissur)

Ingenting hindrar pensionerade samhällsvetare och humanister i Sverige från att fortsätta forska, vad Lewin vill bevara är de äldre professorernas maktpositioner att besluta om anslag och tjänster.

Roligast är dock inledningen på artikeln:

Min kollega Leif Lewin vid Uppsala universitet (ni vet, det där malliga lärosätet i Sydnorrland där barns fria fantasier görs till vetenskapliga sanningar) lamenterar på DN Debatt 27/3 över att vi i Sverige pensionerar äldre forskare.

Å andra sidan: själv är jag ju från universitetet som nyss anställde en parapsykolog (<-- väldigt läsvärd artikel). Har Rothstein kollat att GU är oantastligt? 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

För ett tag sedan läste jag ett working paper från GU som var ganska underhållande, fast det har förstås inte samma dignitet. Där fick jag lära mig att "vindkraft innebär en privatisering av vinden".

http://www.handels.gu.se/epc/archive/00004808/

De kanske inte är roligare än så på GU? Fast det är förstås den där Gillberg-historien.
31 mar | Unregistered CommenterDennis
Hörrni. Rothstein är oantastlig. I den här magnifika dräparen hånar han sitt eget universitet på ett mycket roligt sätt.

http://www.axess.se/svenska/2006/02/debatt_rothstein.php

Ah! Bara jag finge vara en tråd i Rothsteins kallingar vore jag lycklig!
31 mar | Unregistered Commentergummo
What's the deal with working papers? Man publicerar sina alster, nästan färdiggjorda, med citatförbud för peer-review... Skickar ni sedan mail till varandra där ni påtalar fel,brister och förtjänster?
31 mar | Unregistered CommenterOla Svedin
"med citatförbud för peer-review"

Vad menar du? Working papers citeras ofta.

WPs är till för att ge artiklar en tidsstämpel så att ingen kan sno idén.

Rothsteins artikel idag måste vara sarkastisk i mångt och mycket. Att använda ord som "rättkönad" etc. är väl inte riktigt hans stil.
31 mar | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.