Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Platt skatt är progressiv. Proportionell skatt är det inte. | Main | Min eventuellt dolda politiska agenda »
tisdag
apr112006

Platt skatt -> större stat?

I senaste Ekonomisk Debatt skriver Tino Sanandaji om platt skatt (ej på nätet). Han ogillar förslaget eftersom politiska mekanismer kan leda till att ett effektivare skattesystem möjliggör större offentlig sektor.

Förutom att Tinos artikel tar bygger på värderingen att större stat är något negativt, tycker jag det ligger mycket i hans analys. För att höga skatter ska få stöd av majoriteten i val efter val, krävs förmodligen att skatteuttaget är någorlunda effektivt. I USA förekommer argument på högerkanten mot effektivare sätt att ta ut skatt, eftersom detta skulle kunna leda högre genomsnittliga skatter. Skattesystemets snedvridningar blir således ett skydd mot att staten växer sig allför stor, givet dessa värderingar.

 Värt att notera är också, precis som Tino påpekar, att Sverige idag nästan har platt skatt: Kommunalskatten är så gott som proportionell, och arbetsgivaravgifterna lika så. I jämförelse med intäkterna från dessa skatter, är den statliga inkomstskatten en ganska marginell intäktskälla.

Kanske är det partier som värnar den stora staten, som borde vara mest förtjusta i den platta skatten!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Det här låter väl lite galet. Sverige är ju känt för att ha det mest progressiva skattesystemet i oecd (med marginalskatter upp till 75%, om jag inte minns fel); avlivar du myten om att vi har ett progressivt skattesystem?
11 apr | Unregistered Commenterpontus
Vad har du för källa på att Sverige har högsta progressiviteten i OECD? Faktum är att Sverige sedan skattereformen har väldigt höga, men inte särskilt progressiva skatter. Det syns exempelvis när man kikar på andelen av skatteintäkterna som kommer från låg, medel och höginkomsttagare i Sverige jämfört med andra länder.
11 apr | Registered Commenterbergh
Jag har ingen källa alls. Jag har nog fel.

Men man bör ju helt klart betänka att inkomstskatten inte är hela kakan; reavinster, förmögenhet och fastigheter bidrar ju också. Dessa drabbar ju främst höginkomsttagare, och bidrar till progressiviteten.
11 apr | Unregistered Commenterpontus
Precis!
Min invändning mot platt skatt har ju alltid varit just det att ingen nivå specificerats, platt skatt 80% t.ex. vill jag inte ha.

den tänkta nivån har varit har varit frånvarande i debatten. Men te.x baltstaternas nivåer 25-30 % brukar ju nämnas.

Ett problem med dagens skatter som åtgärdas med platt skatt är att skatteuttaget blir tydligare, det är kanske en stor fördel om folk blir medvetna om vad dom betalar i skatt. Om man sedan lägger nivån lågt så börjar der likna nåt!

Hur kan man relatera tillväxten i den länder som tillämpar platt skatt? Det verkar ju gå bra på de flesta håll där nuförtin.
12 apr | Unregistered Commenterpeter w

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.