Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Platt skatt -> större stat? | Main | den vanliga dosen frihandelsoptimism »
söndag
apr092006

Min eventuellt dolda politiska agenda

Det verkar som om Pelle Oskarsson, chefredaktör på tidningen Tromb nyligen har googlat sin tidning och funnit bl a min och Eriks kommentar. I likhet med Erik lyckades jag hitta nummer 3-2005 av tidningen , och i likhet med Erik har jag inte köpt fler nummer, jag tyckte den var ytlig och oproblematiserande.

Men: Pelle ställer också ett antal frågor om huruvida Ratio är en ideologisk think-tank, om det ingår i mina arbetsuppgifter att "blogga utifrån något visst ideologiskt tankeperspektiv", hur jag ser på mitt forskningsmässiga oberoende och hur jag drar gränsen mellan vad jag gör för Lunds universitet och Ratio. Det är väl rimliga frågor, så jag gör nu följande klargöranden:

1. Ratio är ett forskningsinstitut, ingen think-tank (jfr Timbro, Agora som är think-tanks, inte forskningsinstitut). Målet är att genom forskning ta fram kunskap om

  • Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt
  • Företagandets villkor - lagar, regler och värderingar
  • Hur politisk förändring kommer till stånd.

Det är företag, privatpersoner och forskningssiftelser som betalar Ratios forskning. Därav det långsiktiga målet "att bidra till att förbättra de institutionella villkoren för företag och företagande i Sverige." (ur stadgarna)

2. Varken Ratio eller någon annan betalar mig för att blogga. Dock händer det att jag bloggar på arbetstid, men det händer även att jag går till frisören på arbetstid. När akademiker klagar över låga löner, påminn dem om att de i regel har väldigt fria arbetstider.

3. Av Ratio är jag fn anställd på 50 procent. Utöver detta har jag ett så kallat Post-Doc stipendium från Söderbergska stiftelserna för ett projekt om "the simultaneous evolution of sharing norms and property rights". För tillfället är jag mest i Stockholm, eftersom institutionen i Lund tycker jag är för dyr, för dålig eller för nära inlasning för att låta mig undervisa.

4. Redovisning av intresseorganisationer jag har koppling till: Jag har varit med i Folkpartiet, men gick ur för några år sedan. Jag vill gärna vara med i LUF, men de har - trots att jag bett dem - inte skickat ett inbetalningskort på väldigt länge. Även Svenska Freds har jag varit med i, men sedan länge slutat betala. De skickar dock fortfarande ymnigt med material. Svenska kyrkan har jag också gått ur. Och inte är jag med i facket heller.

5. Ideologi påverkar ju även när man försöker vara objektiv. Så vissa kanske tycker det är viktigt att veta följande: När jag gör politicalcompass.org/  brukar jag hamna mitt emellan Friedman och Gandhi, nu senast faktiskt lite ekonomiskt vänster: Economic Left/Right: -0.88, Social Libertarian/Authoritarian: -5.38

ungt val blev jag 86% centerpartist och 84% folkpartist.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Ah, skoj. Ruggigt nära min polcomp, som varierar mellan -1 och 0 horisontellt och ligger ganska stabilt kring -6 vertikalt.

Vad innebär ditt post-doc-stipendium? Hur många "procent" är det, und so vidare.
10 apr | Unregistered CommenterOla Svedin
Utmärkt, jag gillar när folk redovisar sin bakgrund. Det gör det lättare med trovärdigheten. (fast du kan ju såklart bara låta bli att säga att du numera är medlem i Fantomenklubben om man nu tycker det skulle vara något att redovisa)
10 apr | Unregistered CommenterZibbo

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.