Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Dennis Töllborg slutar i protest sänkta krav och politisk styrning | Main | Platt skatt är progressiv. Proportionell skatt är det inte. »
onsdag
apr122006

Thomas Idergard och herr Ur

Thomas Idergard skrev en antifeministisk drapa i Expressen och fattade inte att förslaget om att komplettera fröken ur med herr Ur var ett aprilskämt. Eller så gjorde han det - om det är något PR-konsulten Idergard borde kunna är det hur man får spinn på taffliga debattartiklar.

Nåväl,  kloka kommentarer av Erik på måsvägen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

freelance writer

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.