Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Greg mankiw undervisar och bloggar | Main | Thomas Idergard och herr Ur »
torsdag
apr132006

Dennis Töllborg slutar i protest sänkta krav och politisk styrning

Jag har länge varit imponerad av Dennis Töllborg, en orädd och kunnig juridikprofessor i Göteborg, som ständigt försvarat rättsstaten, se exempelvis denna artikel i Stockholms Fria om bland annat åsiktsregistreringen av kommunister i Sverige.

Men nu slutar han, i protest mot sänka krav och politisk styrning vid svenska universitet. Heder åt denna whistleblower. Ur artikeln i GöteborgsPosten

- "Follow the money" är det som gäller. Kraven på både studenter och dem som disputerar blir allt lägre. Och allt beror på ett statligt system där bidragen är helt knutna till hur många som godkänns.

- Enda sättet att stå emot statens styrning är att vi bygger upp en så hög kvalitet, att man inte kan vara utan oss. Men i stället sysslar vi med att bygga varumärken och ta fram pins.

- Alla mina doktorer har sedan blivit professorer. Men nu heter det ofta "bråka inte nu" när man tycker att en avhandling inte håller måttet.

(ett tidigare inlägg om sänkta krav vid svenska universitet finns här

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Att systemet med anslag baserat på antalet godkända leder till att kraven för godkänt minskar förvånar nog inte många. En lösning kunde ju vara att en viss procent av ens framtida lön gick direkt tillbaka till universitet som utbildat en. Det skulle utan tvekan leda till självsanering i kursutbudet.
14 apr | Unregistered CommenterFredrik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.