Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Floridas "kreativa klass" sågas av Glaeser och Wetterberg | Main | Att förklara välfärdsstaternas överlevnad »
torsdag
apr202006

Är Sverige hux flux jättebra på Integration?

Reaktionerna ( i DN och på bloggar) på Andreas Carlgrens DN-artikel (i vilken det påstås att Sverige internationellt sett är bra på att ge invandrare jobb) har varit lite grann av slaget "jaja, med statistik kan man bevisa vad som helst"  (se exempelvis Erik J. Rudvall)

Det är synd. Statistik från statliga verk är i regel sann. En helt annan sak är om den är relevant. I det här fallet kunde man ana oråd direkt: I artikeln syftar invandrare på utlandsfödda, och de flesta utlandsfödda i Sverige är från Europa. Mer än var fjärde utlandsfödd kommer från ett nordiskt grannland (Källa: Arbetslivsfakta 2003:2). Finländare får lätt jobb i Sverige. Men beror det på att vi är bra på integration?

365946-319317-thumbnail.jpg I samma arbetslivsfakta som ovan, redovisas ekonomiskt bistånd till människor med olika födelseland (se bild). Det tycks onekligen vara så att Sveriges höga sysselsättning bland "utlandsfödda" drivs av att det går bra för människor från Norden och övriga Europa (ex-yugoslavien undantaget).

Det är dock fortfarande möjligt att sådana snedvridningar är ännu värre även i andra länder. För att få ett hum om hur olika länder lyckas med integrationen, är det bättre att jämföra exempelvis hur det går för icke-européer jämfört med födda inom landet i olika länder.

I den här broschyren hittar jag statistik från Eurostat som gör det lätt att räkna ut hur många gånger högre arbetslösheten är bland människor födda utanför EU i olika EU-länder. Siffran 1 för Grekland säger alltså att arbetslösheten i Grekland för dem födda utanför EU är samma som arbetslösheten för alla i Grekland.

Greece 1.00
Italy 1.16
Spain 1.35
Portugal 1.90
Germany 2.07
UK 2.22
Austria 2.30
France 2.91
Finland 3.03
Denmark 3.14
Netherlands 3.88
Sweden 4.31
Luxembourg 5.19
Belgium 5.29

 

Således: I Sverige är arbetslösheten bland icke-EUfödda 4.3 gånger högre än i Sverige som helhet. Jämförelsevis är det en dålig siffra: Bara Luxemburg (...) och Belgien är sämre. NB: Eftersom Norge inte är med i EU, är jämförelsen snedvriden - till Sveriges fördel.

Tänkbara hakar: Data är från 2000, och man bör jämföra fler länder än bara EU-länder. Men om någon tror att Sverige kommer bättre ut med nyare data och fler länder, är det fritt fram att räkna.

Slutligen: Bland de kommentarer jag sett på Integrationsverkets rapport, är det bara Mauricio Rojas som tar upp att verket "blandar in 400.000 invandrade norrmän, danskar och finländare." Heder åt honom - han behöver pluspoängen...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Intressant jämförelse. Dock tror jag att länderurvalet blurrar till det lite - exempelvis har jag svårt att tro att Grekland är EU-bäst på integration. Men om man tittar på länder som har liknande struktur på invandringen som Sverige - ffa Tyskland - så ser man ändå att den svenska situationen lämnar mycket att önska.

Storbritannien har precis infört ett poängsystem för invandrare som torde göra det lättare att få fina resultat i din tabell. Men är det bra?

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/4781030.stm
20 apr | Unregistered CommenterMartin
Det är dumt att påstå att det är något lurt med statistiken när den kommer från SCB och är densamma som alla andra använder. Den internationella statistiken är från OECD. Mer nyanserad statistik finns i den tjocka rapporten, där sådana faktum som födelselandets roll får stort utrymme. Istället för att gnälla på sånt som faktiskt finns att hitta för dem som orkar läsa mer än rubriker bör ni leta efter sånt som inte står, dvs. en vetttig analys om varför integrationen går så dåligt i hela Europa och migrationspolitikens betydelse för integrationen..
21 apr | Unregistered CommenterHenrik
Henrik, jag skriver ju just att "Statistik från statliga verk är i regel sann", och visst är rapporten mer nyanserad än debattartikeln. Illa vore det annars.
21 apr | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.