Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är medelsvensken fattigare än de fattigaste amerikanerna? | Main | konkurrens och monopol i bloggosfären »
torsdag
apr272006

Vilka lärdomar drar vi av Tjernobyl-olyckan?

Det har varit mycket rapportering kring Tjernobyl-olyckan som inträffade för ganska exakt 20 år sedan. "En katastrof som borde ha fått världen att vända om från sin tilltro till kärnkraftens möjligheter" enligt Läntidningen Östersund.

I nyhetsrapporteringen talas om kärnkraftsolyckan och kärnkraftens risker, som om reaktorn stod och puttrade som vanligt, för att en dag plötsligt löpa amok och explodera.

Så var det inte. Olyckan orsakades av ett experiment: Man skulle stänga av reaktorn för att se om vattenpumparna kunde drivas av den energi som alstrades när turbinen snurrade av bara farten. Experimentet krävde att samtliga säkerhets- och backup-system stängdes av. På grund av tidspress gavs order om att påskynda proceduren. Folk lydde, trots att experimentet var regelvidrigt.

[Ursprunglig källa är faktiskt mina fysiklektioner på gymnasiet, nu verifierade med detta utdrag ur boken Nuclear Renewal av Richard Rhodes]

Visst kan man fortfarande dra slutsatsen att kärnkraften är alltför riskabel som energikälla. Men Tjernobyl-olyckan skulle knappast ha inträffat utan en mycket speciell arbetsplatskultur som tillät och möjliggjorde experiment av ovan beskrivet slag.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Experimentet du beskriver var väl dessutom framtvingat av kärnkraftverkets politiska ledning. Det säger i alla fall den anekdotiska evidence som då och då når mina öron.
Dessutom finns avgörande tekniska skillnader mellan de ryska och de västerlänska kärnkraftverkens teknik, vilket någon skrivkunnig ingenjör säkerligen kan beskriva bättre än jag..

//a
27 apr | Unregistered Commenteranders
Är det inte också så att reaktorn i Tjernobyl saknade inneslutning? Någonstans har jag läst att en likadan katastrof inte var möjlig i Sverige ens då just för att de svenska reaktorerna var inneslutna.
27 apr | Unregistered CommenterDennis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.