Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Debatten om brain drain ändrar äntligen karaktär | Main | Är medelsvensken fattigare än de fattigaste amerikanerna? »
lördag
apr292006

Erlanderbrigaderna polariserar sin bloggrulle inför valet

"Vi och dom" tycks vara ledstjärnan när Erlanderbrigaderna städar i länklistan. Just nu är jag enda länken i kategorin "de och deras polare". Ska bli spännande att se den kategorin fyllas på...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.