Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Statsvetenskap eller nationalekonomi? Spelar det någon roll? | Main | Erlanderbrigaderna polariserar sin bloggrulle inför valet »
lördag
apr292006

Debatten om brain drain ändrar äntligen karaktär

P1 konflikt i morse handlade om immigration och att invandrare från fattiga länder skickar hem pengar, så kallade remittances. Detta med anledning av en rapport av Dilip Ratha (världsbanken, sammanfattning och länk här) som uppskattat det sammanlagda värdet av remittances till mer än det dubbla totala ulandsbiståndet.

Ekonomhistorikern Lars Magnusson i Uppsala kommenterade i studion och menade att de positiva effekterna nog inte är lika stora för EU:s nya medlemsländer. Oklart om han hade någon källa för detta eller bara var allmänt skeptisk.

(Mer om remittances och brain drain: veckogammal bloggkommentar, två år gammal axessartikel, dålig DN-debatt)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.