Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Myten om de svenska progressiva skatterna | Main | Statsvetenskap eller nationalekonomi? Spelar det någon roll? »
måndag
maj012006

9 rapporter om den svenska modellen

Igår handlade P1 morgon om den svenska modellen, och hur Sverige gått från att vara förebild för välfärdspolitik till att vara förebild för besparingar och nedskärningar. Reportaget var väl knappast mitt i prick i alla delar, men vältajmat såtillvida att en hel del i "den svenska modellen" har förändrats de senaste 20 åren.

Vilket påminner mig om att jag skriver en bok om exakt detta, delvis på basis av följande rapporter:

  • Nordfors, Miriam (2006). "Vad är den svenska modellen?" The Swedish model, rapport 1.
  • Josefsson, Dennis (2006). "Reformerna som förändrade Sverige." The Swedish model, rapport 2.
  • Hansson, Åsa (2006). "Svensk skattepolitik: Från Pomperipossa via århundradets skattereform till värnskattens utdragna avskaffande." The Swedish model, rapport 3.
  • Helmbring, Kajsa (2006). "Insider - outsider fenomen och det nya utanförskapet." The Swedish model, rapport 4.
  • Nordin, Martin (2006). "Arbetsmarknadspolitiska undanträngningseffekter." The Swedish model, rapport 5.
  • Wengström, Erik (2006). "Det svenska företagsklimatet - Himmel eller helvete?" The Swedish model, rapport 6.
  • Rendahl, Pontus (2006). "Globaliseringen och det ökade förändringstrycket - Vad säger forskningen?" The Swedish model, rapport 7.
  • Jordahl, Henrik (2006). "Avregleringar, entreprenadupphandlingar, kundvalsmodeller och vouchersystem." The Swedish model, rapport 8.
  • Santesson Wilson, Peter (2006). "Lättare sagt än gjort? En översikt av politiska svårigheter vid välfärdsstatsreformer." The Swedish model, rapport 9.

 Stort tack till författarna! Samtliga rapporter kan laddas ned här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.