Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Turbulence, Ljungqvist & Sargent och den europeiska arbetslösheten | Main | Oscar Swartz introducerar 10-kronorsbloggande »
söndag
jun112006

Får man kopiera Johan Ehrenbergs texter eller inte?

Johan Ehrenberg, Göran Greider och Susanna Popova drabbade samman i Godmorgon världen om bl a fildelning. Ehrenberg var radikalast: Alla ETC-texter är fria för vem som helst att trycka. Tryck allt i DN i morgon, utbrast han.

Hållningen är begriplig eftersom Johans möjligheter att tjäna pengar på annat, ökar ju fler som läser ETC:s texter - vilket Greider också påpekade.

Men Ehrenberg verkar inte leva som han lär - de böcker som finns elektroniskt på etc.se kostar pengar. ETC 30 år kostar 131 kronor hos AdLibris - för en pdf-fil. E-böcker kan även lånas via bibliotek på villkor att pdf-filen återlämnas inom 28 dagar.

Andra bloggar om: , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Ibland är det svårt att leva som man lär...
Hela idén att låna pdf-filer som senare ska lämnas tillbaka ter sig för övrigt helt absurd - tala om att skapa en fiktik brist på en vara.
12 jun | Unregistered CommenterPatrick

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.