Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Får man kopiera Johan Ehrenbergs texter eller inte? | Main | väldokumenterat samband mellan sport på TV och sjukfrånvaro »
fredag
jun092006

Oscar Swartz introducerar 10-kronorsbloggande

Oscar Swartz skriver intressant om kammaråklagare Håkan Roswall och beslagtagandet av webhotellet PRQs servrar.

Minst lika intressant är att Swartz ber läsare som uppskattar artikeln skicka ett sms som kostar 10 kr - varav lite mindre än hälften når Swartz själv. Av kommentarerna att döma, har en del slantar trillat in. En intressant fråga är hur många som skickar pengar utan att samtidigt berätta för alla det i en kommentar.

De som betalar får ett svar via sms som avslöjar mer än vad som står på bloggen - men just detta kritiseras en smula i kommentarerna. Orsaken till att Swartz får in pengar är förmodligen att det inte uppfattas som en transaktion, utan mer som ett sätt att signalera uppskattning.

Andra bloggar om: ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.