Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Oscar Swartz introducerar 10-kronorsbloggande | Main | LO-ekonomerna mer politiska än akademiska just nu? »
torsdag
jun082006

väldokumenterat samband mellan sport på TV och sjukfrånvaro

ekot idag rapporterades att korttidssjukskrivningar bland män ökade 40% förra fotbolls-VM. Undersökningen gjordes av Malin Persson på IFAU.

Fenomenet är inte nytt - för två år sedan publicerades

Thoursie, Peter Skogman. 2004. "Reporting sick: are sporting events contagious?" Journal of Applied Econometrics 19:809-823.

Peter studerar Calgary OS -88 och tremilen -87, som sändes i TV. Ur abstract:

Difference-in-differences estimates provide clear evidence that the number of men who reported sick increased in order to watch the sporting event on television.

Här finns således tydliga empiriska belägg för en av de mekanismer som bidrar till att det faktiskt, allt annat lika, finns ett negativt samband mellan generösa socialförsäkringar och sysselsättning - se vidare den yviga debatten mellan Martin och Tino.

Studierna antyder en möjlig förklaring till den sedan 1995 kraftigt ökade sjukfrånvaron. Arbetsmiljö och faktisk hälsa kan sannolikt inte vara ensamma orsaker. Och nog har utbudet av fängslande för- och eftermiddagstelevision ökat rejält de senaste 10 åren?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (11)

Den intressanta frågan är egentligen inte om det fuskas. Det gör det. Frågan är hur man kommer till rätta med fusket: genom att skärpa kontrollerna och sätta dit fuskarna eller genom att kollektivt bestraffa alla sjukskrivna, inklusive dödligt sjuka cancerpatienter. Problemet med den borgerliga politiken, som jag ser det, är att man väljer den senare strategin. Därmed tycks målet inte vara att minska fuskandet, utan fuskandet blir till ett svepskäl för att kunna minska sjukpenningen och sänka skatterna.
8 jun | Unregistered CommenterJoachim
Det ska också finnas samband mellan större sportevenemang och uttagen pappaledighet...
8 jun | Unregistered CommenterJohanna
Men om man är hemma en dag för att se på TV får man ju karensdag? Man får inget betalt alls. Hur kan du mena att det är en generösa socialförsäkring. Hur skall man skärpa det? Skall man betala när man är "sjuk" en dag?
9 jun | Unregistered CommenterZibbo
Joachim:


Om kontroller kunde lösa problemet hade det gjorts. Hur kontrollerar du för övrigt vanliga arbetsmarknadssjukskrivningar, som ryggont, utbränning och psykiskt ohälsa?

”Halvfusk” är det stora problemet idag, att leva på sjukbidrag som alternativ försörjning när man inte får jobb (nästan 60% av de sjukskrivna anger själva att de inte är förhindrade att arbeta av hälsoskäl)

Dessutom finns *exakt* samma problem med ditt förslag, man kommer med fler avslag och svårare regler att vägra ge sjukskrivning till en massa människor som faktiskt är utbrända/psykisk arbetsoförmögna/har ryggont.

Höga ersättningsnivåer botar inte cancer (tvärtom tycks det göra svenskar ännu sjukare). Om jag vore döende skulle inte mitt största problem vara 1000 kr mindre i sjukersättning. Det tycks för mig som att du använder ”dödligt cancersjuka” som emotionell svepskäl för att fortsätta betala ohyggligt mycket i sjukförsäkring och sjukersättning (samlad kostnad nära 200 miljarder per år, dvs. lika mycket som skolan och sjukvården sammanlagd).

Varje given dag är ungefär 12% av Sveriges arbetsföra befolkning sjukskrivna/förtidspensionerade. Det är inte rimligt, i ett friskt land, att ha mer än dubbla internationella och historiska genomsnitt. Det är inte rimligt att sjukskrivningar kan öka med 81% 1997-2002, vilket skedde, utan några som helst förändringar i folkhälsan.

Intressant är för övrigt hur naturen av sjukskrivmissbruk har ändrats. För även 15-20 år sedan hade Sverige många sjukskrivna (dock inte om man går tillbaks före välfärdstatens explosion i slutet av 60-talet). Men då rörde det sig om korttidssjukskrivna, i typen ”kolla på idrott” som diskuteras.

Sen kom karensdagen och massarbetslöshet. Ett tag sjunker nivåerna till internationellt normal, när ”semester” sjukskrivningen försvinner. Sen börjar massa människor utförsäkras från A-kassan, varefter arbetsmarknadsrelaterade långtidssjukskrivningar tar över. (hur identifiera? Kolla på regionala skillnader: mycket arbetslöshet ger många sjukskrivna, trots att det inte syns någon i nationella hälsodata. Gör en regression över detta och få sparken av LO-”ekonomerna”).

Senaste trenden är att dessa har förvandlas till en rollande helvetesboll av förtidspensioner. Beräknas till 560.000 av regeringen, herre min gud.


Ett problem är att de tjattrande klasserna (journalister, yrkespolitiker, proffstyckare, akademiker, för den delen ekonomer) inte tycks klara av sjukskrivningskultur, för att kommer från miljöer och omgås med folk där ingen sysslar med sånt. Sen är det inte politiskt korrekt att säga detta och ”peka ut” folk. Assar Lindbeck ska ha all heder i världen att våga tala om detta.
9 jun | Unregistered CommenterTino
bortse från total grammatik-kollaps i min kommentar :)
9 jun | Unregistered CommenterZibbo
Tino

"Om kontroller kunde lösa problemet hade det gjorts."

Det finns mer att göra, inte minst när det gäller läkarsidan.

"Hur kontrollerar du för övrigt vanliga arbetsmarknadssjukskrivningar, som ryggont, utbränning och psykiskt ohälsa?"

Genom att kräva sjukintyg från två oberoende läkare/psykologer (som utbildats i att bli mer stränga i sina bedömningar). .

"Halvfusk” är det stora problemet idag, att leva på sjukbidrag som alternativ försörjning när man inte får jobb"

Det är i så fall ett problem. De borde ha a-kassa och söka jobb. Återigen kan detta problem lösas med skärpta krav och kontroller.

"Dessutom finns *exakt* samma problem med ditt förslag, man kommer med fler avslag och svårare regler att vägra ge sjukskrivning till en massa människor som faktiskt är utbrända/psykisk arbetsoförmögna/har ryggont."

Nej, det är inte exakt samma problem. I mitt förslag drabbas inte de som är helt uppenbart sjuka, t.ex. cancerpatienter. Klart att det kommer att finnas gränsfall där det är svårt att fatta korrekta beslut, men sådan är världen och det gäller f.ö. de flesta problem i samhället.

"Höga ersättningsnivåer botar inte cancer (tvärtom tycks det göra svenskar ännu sjukare). Om jag vore döende skulle inte mitt största problem vara 1000 kr mindre i sjukersättning."

Nej, men av moraliska skäl är det felaktigt att människor som drabbats av fasansfulla sjukdomar (och deras anhöriga) dessutom ska tvingas från hus och hem. Anledningen till att vi har en sjukförsäkring från första början är till stor del moralisk. De borgerliga tappar denna dimension när de bestraffar verkligt otursdrabbade människor istället för att rikta sina åtgärder mot fuskarna. (Nämnas bör att fp är inne på samma linje som jag, men tvingats anpassa sig till aliansens förslag).

Det som du i övrigt skriver stärker inte din tes utan visar bara på att det finns fusk och att detta fusk, så långt det är möjligt, måste utplånas.
9 jun | Unregistered CommenterJoachim
Ett alternativt förslag, som kanske kan uppfattas som en kompromiss mellan min och Tinos åsikt, är att sänka sjukersättningen för alla med undantag för de som drabbats av verkligt svåra sjukdomar där fusk är uteslutet. Klart att en sådan lista med undantag skulle innebära en del svåra gränsdragningar, men sådan är som sagt politiken full av.
9 jun | Unregistered CommenterJoachim
Vi har just nu ställt in eftermiddagens föreläsning på en kurs här, eftersom tyskarna måste hinna ta sig till tv-apparaterna...eftersom föreläsaren är portugis och entusiastisk fotbollsupporter gick det bra på det viset också.
9 jun | Unregistered CommenterMikael
zibbo, 87 & 88 när peters studie är gjord hade vi inga karensdagar i Sverige.
9 jun | Registered Commenterbergh
Joachim: så funkar privata sjukförsäkringar.
11 jun | Unregistered Commenterpontus
We have all seen people who let their anger get out of control.
[url=http://www.anger-classes.com/]anger counseling[/url]

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.