Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Gunnar Örn I DI om sysselsättningen i Sverige | Main | Får man kopiera Johan Ehrenbergs texter eller inte? »
måndag
jun122006

Turbulence, Ljungqvist & Sargent och den europeiska arbetslösheten

Efter den här kommentarsbataljen, var det nog inte bara jag som blev nyfiken på vad Ljungqvist & Sargent har att säga om hur Europas arbetslöshet förklaras. Artikeln och och hur den citeras, kan studeras här.

Så här sammanfattas den av Den Haan et al. (2005) [Turbulence and Unemployment in a Job Matching Model, forthcoming in Journal of European Economic Association]:

 

One particularly influential explanation, suggested by Ljungqvist and Sargent (1998), is that rapidly evolving industrial structure and technology, combined with high unemployment benefits, have reduced workers’ incentives to exit unemployment. Beginning in the 1980s, the higher “turbulence” of the economic environment drove up the number of unemployed workers with obsolete skills. High unemployment benefits linked to prior high-wage jobs encouraged these workers to reject new job opportunities.

 

Invändningen från Den Haan m fl bygger på att de hittat en motverkande mekanism:

 

While LS provide a compelling rationale for decreased willingness of unemployed workers to accept new jobs, their analysis overlooks an equally important response by employed workers that cuts against their idea. Since displacement in duces costly skill obsolescence in a turbulent environment, workers ought to be much more reluctant to part with their existing jobs, instead offering wage concessions to avoid layoffs.

 

En annan invändning skulle kunna vara att akassan är begränsad uppåt. I Sverige är dessutom taket ganska lågt (inkomster upp till 5,5 basbelopp täcks).

Därmed inte sagt att "turbulence" saknar förklaringsvärde, tvärtom. Men för Sveriges del är kanske en av de stora bovarna möjligheten att ha akassa väldigt länge genom att gå kurser och delta i projekt.

En tabell i pappret visar f ö att Sverige förvisso ligger sämre till än USA vad gäller långtidsarbetslöshetens andel av total arbetslöshet, men inte alls lika illa som resten av Europa (se bilden).

365946-361670-thumbnail.jpg

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Lite mer info:

Artikeln, i sin helhet, finnes här: http://web.hhs.se/personal/Ljungqvist/dilemma.pdf

Lungqvist och Sargents försvarstal (till den Haan) finns här: http://homepages.nyu.edu/~ts43/RESEARCH/robust.pdf
12 jun | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.