Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Uppsatstips: Gör en samhällsekonomisk analys av fildelning | Main | Turbulence, Ljungqvist & Sargent och den europeiska arbetslösheten »
måndag
jun122006

Gunnar Örn I DI om sysselsättningen i Sverige

Gunnar Örn har i DI räknat ut antalet arbetade timmar per vuxen svensk - inte olikt vad jag gjorde i sydsvenskan för snart ett tag sedan. Örn får dock med nyare data: min artikel skrevs när senaste data visade att sysselsättningen var på samma nivå som bottenåret 1993.

Men det senaste halvåret är trenden stigande, vilket lär sätta sin prägel på valrörelsen. Min gissning är fortfarande att (s) sitter kvar.

Örn spekulerar även i om förklaringen kan vara att unga läser vidare längre. För att undersöka detta kikade jag specifikt på gruppen 45-54 år. Även denna grupp har haft en fallande trend, dock inte alls lika brant som för ungdomar. Längre högskolestudier kan således ensamt inte förklara den låga sysselsättningen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.