Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Öppen arbetslöshet i maj: 4,2 % | Main | Gunnar Örn I DI om sysselsättningen i Sverige »
måndag
jun122006

Uppsatstips: Gör en samhällsekonomisk analys av fildelning

Nicklas Lundblad har diskuterat fildelning (här och här), och behöver hjälp av en ekonom:

Kanske finns det någon begåvad ekonomistudent som kan räkna på om fildelningen - ur hela samhällets perspektiv - är en plus eller minusaffär? Jag tycker att frågan skulle vara mycket spännande.

Inget dumt tips, svårt men inte omöjligt. Beroende på ambitionsnivå kan man skriva allt från en c-uppsats till en doktorsavhandling.

Uppsatstips för studenter i nationalekonomi och statsvetenskap dyker för övrigt upp lite då och då på denna blogg, så fr o m nu har en ny sektion öppnats (länk även i högerspalten), med diskussionstrådar för studenter som söker uppsatsämnen, tips och annat. Ett tidigare tips från Pontus redan inlagt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    �ven h�r i Tyskland debatteras upphovsr�tt och fildelning. Nu g�r musikf�rlagen i taket �ver befarade miljonf�rluster om regeringen reformerar upphovsr�tten f�r att passa den digitala eran, enligt Tagesschau.”Deutschlands Musikverlage s...

Reader Comments (1)

Ekonomisk historia vore väl annars en lämplig disciplin (bortsett från det ytterst begränsade antalet doktorandplatser).
14 jun | Unregistered CommenterRasmus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.