Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Det bekymmersamma läget i universitetsvärlden | Main | Uppsatstips: Gör en samhällsekonomisk analys av fildelning »
tisdag
jun132006

Öppen arbetslöshet i maj: 4,2 %

Öppen arbetslöshet: 4,2 procent i maj enligt AMS. Nöjd Hans Karlsson i Ekot. Inte exakt 4 procent som jag tidigare gissat, men hyfsat nära.

Henrik Hansson har en jämförelse av Sverige och andra länder med internationellt jämförbar statistik, om någon till äventyrs är intresserad av detta.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

*fnys*

Grattis alla arbetslösa som fått "jobb"!
13 jun | Unregistered CommenterK.S.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.