Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Utseende viktigare än forskningsintresse för svenska nek-doktorander? | Main | Det bekymmersamma läget i universitetsvärlden »
onsdag
jun142006

Tre lästips i junihettan

Johan Sjölander har en trevlig fundering kring hur vänstervågen på verkades av Göteborgskravallerna. Erik Thalin skriver som vanligt bra, denna gång om varför backpackers historier ofta är nästan identiska.

Slutligen en artikel om matematiska referenser i Simpsons: I avsnittet Homer3d ser det ut som om Homer falsifierat Fermats sista sats...!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Simpsons är den enda komediserie jag har sett som haft med ett derivata-skämt. Och det var inte i bakgrunden heller.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.