Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sinn träffar rätt om Europas sysselsättn ing och socialbidraget | Main | Neo nummer 4 »
söndag
jul022006

På plats i almedalen

Politikerveckan i Almedalen är i år större än någonsin. Intressanta seminarier krockar. I morgon skulle jag vilja gå på Feministiskt Initiativs debatt "Mannen - djur, odjur eller jämställd?" med bl a mansforskaren Birger Östberg.

Men tyvärr krockar detta med med Svenskt Näringslivs seminarium:

"Sweden's structural challenges - ett seminarium om Sveriges strukturella utmaningar" (sic!)

Låter inte titeln lockande? De har hursomhelst lockat hit både Martin Feldstein och Hans Werner Sinn, och då är saken klar för min del. Oklart om detta gör mig till djur, odjur eller bara till en stereotyp manlig nationalekonom...

Andra bloggar om: , , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Stereotypisk manlig nationalekonom skulle jag tro.
Är man man går strukturella utmaningar naturligtvis före jämställdhet. Hur skulle det kunna vara annorlunda?
3 jul | Unregistered CommenterCJ

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.