Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Europa för högproduktiva? | Main | På plats i almedalen »
måndag
jul032006

Sinn träffar rätt om Europas sysselsättn ing och socialbidraget

Svenskt Näringslivs seminarium gjorde Hans-Werner Sinn en skarp analys av Europas sysselsättningsproblem. Han myntade uttrycket bazar-ekonomi för att beskriva fenomenet att rika länder numera skapar allt mindre value added, och exemplifierade med porsche cayenne som numera nästan helt tillverkas i Polen.

Inget ont i detta – kruxet är att den arbetskraft som frigjorts från tillverkningsindustrin hamnat i välfärdsstatens försörjningssystem, inte i andra jobb.

Det intressanta är Sinns idéer om hur detta rättas till. Problemet är att Europas länder ger stöd åt människors fritid och beskattar deras arbete hårt även vid låga inkomster. Dessutom skapar socialbidragets konstruktion en fattigdomsfälla. Sinn rekommenderar därför förändringar av socialbidraget och motsvarande bidrag:

  • sänkt socialbidrag, men igengäld
  • ingen avtrappning av bidraget mot väldigt låga inkomster, samt därefter
  • partiell avtrappning av bidrag mot ökad arbetsinkomst, så att arbete alltid lönar sig.
Liknande idéer har jag ju haft länge, så jag tycker såklart Sinn träffar helt rätt - se senast artikel i Stockholms Fria, (blogginlägg här) eller den här ur Liberal Debatt för 6 år sedan.

(Om någon undrar: Feldstein på seminariet var off-topic och pratade om mest om usas bytesbalansunderskott och dess effekter på dollarkursen (den spås falla)).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.