Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« SCB om Sveriges ekonomi: skuldsättning, tillväxt och arbetslöshet | Main | Sinn träffar rätt om Europas sysselsättn ing och socialbidraget »
tisdag
jul042006

Europa för högproduktiva?

I morse, socialdemokraternas ekonomiska seminarium.

Featuring: Pär Nuder, Ségolène Royal (fransk parlamentsledamot och segertippad presidentkandidat), Poul Nyrup Rasmussen (ordförande i europeiska socialdemokraters parti), och Stefan Löfven (ordförande i IF Metall).

Om talarna: Royal var karismatisk, och simultantolkades från franska till engelska. Nuder den enda som var en smula självkritisk, varmed avses en liten bisats om arbetarrörelsens protektionistiska tendenser.

Tema: I princip samma som gårdagens SN-seminarium och moderaternas i morgon: Sysselsättnigen och globaliseringen.

Nyhet: Svenska finansdepartementet har till sammans med HM Treasure författat en rapport med den svulstiga titeln "Social Bridges - Meeting the challenges of globalsation"

Kommentar: Likt ett mantra upprepas att Europa inte ska konkurrera med lägre löner och osäkra jobb. Den europeiska arbetslösheten ska istället lösas med "education, added value och quality" som Royal uttryckte det. Istället för att lågproduktiva görs anställningsbara genom att de tillåts få löner som motsvarar deras produktivitet, ska de utbildas för skattemedel tills de är högproduktiva.

Strategin är en smula naiv, eftersom människors anställningsbarhet minskar ju längre tid de är borta från arbetsmarknaden.

Den nya, europeiska modellen som beskrevs på seminariet tycks vara en modell som ger trygg sysselsättning åt högproduktiva insiders, medan de som är lite mindre produktiva på grund av ungdom, språkproblem, lättare arbetsskador eller hälsoproblem försvinner ut från arbetsmarknaden in i välfärdsstatens alla system. Där är tanken att de ska omskolas eller rehabiliteras, men erfarenheten visar att utanförskapet bara växer.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Där har länge funnits betalda utbildningsinitiativ som Komvux mfl. Vad har effekten varit? Sverige har satsat på storskalig universitetsutbildning sedan mitten av 90-talet. Vad har effekten varit? Jag är pessimistisk -- det är lätt att prata om kvalitet och produktivitet, men svårt att leverera. Och utbildningens mål verkar idag mätas i tid i skolbänken snarare än utfall, vilket vi kan kalla cargo cult education.

Det tycks mig dessutom som att denna tilltro till utbildning i sig är att leva i gårdagen -- utbildningsväsendet har globaliserats och en examen från ett bra universitet (bättre än di svenske) är knappast okänd i asien. Dagens tänkesätt verkar vara att vi kommer fortsätta att ha högbetalda designers som lejer ut jobb till enkla arbetsmyror i asien. Men det ter sig för mig mer sannolikt att högvärdejobb som forskning och design kommer att flytta ut de med. (Den processen pågår trots allt redan idag, om än inte så tydligt. Hur många svenska företag lägger inte ner i Sverige och startar R&D utomlands?) Likaså kommer nya asiatiska företag att bli globala konkurrenter i än högre grad.

Om paradtricket inte fungerar: vad gör vi då?
5 jul | Unregistered CommenterT Lindgren
Jag håller med dig Lindgren, det bästa sättet att organisera utbildning som leder till högproduktiva jobb, är ofta att ge folk ett jobb och tillåta att man är mindre produktiv i början tills man lärt sig.

Det intressanta är att om man accepterar lägre ingångslöner och samtidigt en brantare karriärlöneutveckling, kommer inkomstojämlikheten att öka på årsbasis men inte nödvändigtvis när man mäter över längre tidsperioder.
5 jul | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.