Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Social norms vs legal enforcemnent | Main | Europa för högproduktiva? »
torsdag
jul062006

SCB om Sveriges ekonomi: skuldsättning, tillväxt och arbetslöshet

SCB hade idag seminarium om Sveriges ekonomi. Följande framkom (diagram ur deras rapport):

Hushållens räntebetalningar 

365946-385021-thumbnail.jpg 

Många är oroliga över bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning. Men som framgår av bilden bredvid, har hushållens ränteutgifter som andel av deras disponibla inkomst fallit oavbrutet i 15 år, och är långt ifrån det sena 80-talets nivåer.

 Sveriges tillväxt i jämförelse

På seminariet argumenterades för att 1996 är ett bra basår för jämförelser, eftersom ekonomin då hämtat sig efter 90-tals krisen. Och då slår Sverige EU15 alla år utom 1996 och 2001.365946-385026-thumbnail.jpg 

 Arbetslösheten: 8.2 procent

Slutligen meddelades att den svenska arbetslösheten, enligt de definitioner som kan jämföras med andra länder, är 8.2 procent (april i år). Denna siffra fås genom att till de öppet arbetslösa, lägga personer i diverse åtgärder. Då hamnar man på 7.8 procent. 8.2 procent blir siffran om man dessutom lägger till studenter som söker jobb.

Det är således dessa siffror LO:s Dan Andersson syftar på när han säger att den svenska arbetslösheten är 7-8 procent, vilket han gjorde på moderaternas semiunarium igår.

Vill man räkna högt, räknar man alla mellan 16 och 64 som inte har ett jobb som arbetslösa, dvs 1,6 miljoner eller 27%. Det är högre än till och med moderaternas egna mått "bred arbetslöshet". 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Hur räknas förtidspensionärer och långtidssjukskrivna i totalen? (Och hur jämför sig dessa tal internationellt?)
6 jul | Unregistered CommenterT Lindgren
"På seminariet argumenterades för att 1996 är ett bra basår /.../"

är tino underrättad?
6 jul | Unregistered Commenterpontus
lindgren: dessa grupper räknas inte som arbetslösa,. man kan räkna med dem, men då måste man göra detsamma i andra länder för att kunna jämföra, och sådana siffror har jag inte sett.

däremot vet vi att sysselsättningen - antal arbetade timmar per vuxen svensk - är lågt bl a pga sjukskrivning och pensioneringar

se exvis gunnar örn i di
http://www.di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fArticleID%3d2006%5c06%5c12%5c190649%26words%3d%22gunnar%2c%c3%b6rn%22%26SectionID%3dEttan%26menusection%3dStartsidan%3bHuvudnyheter

...tino har inte synts till i visby...
6 jul | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.