Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Social norms vs legal enforcemnent | Main | Europa för högproduktiva? »
torsdag
jul062006

SCB om Sveriges ekonomi: skuldsättning, tillväxt och arbetslöshet

SCB hade idag seminarium om Sveriges ekonomi. Följande framkom (diagram ur deras rapport):

Hushållens räntebetalningar 

365946-385021-thumbnail.jpg 

Många är oroliga över bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning. Men som framgår av bilden bredvid, har hushållens ränteutgifter som andel av deras disponibla inkomst fallit oavbrutet i 15 år, och är långt ifrån det sena 80-talets nivåer.

 Sveriges tillväxt i jämförelse

På seminariet argumenterades för att 1996 är ett bra basår för jämförelser, eftersom ekonomin då hämtat sig efter 90-tals krisen. Och då slår Sverige EU15 alla år utom 1996 och 2001.365946-385026-thumbnail.jpg 

 Arbetslösheten: 8.2 procent

Slutligen meddelades att den svenska arbetslösheten, enligt de definitioner som kan jämföras med andra länder, är 8.2 procent (april i år). Denna siffra fås genom att till de öppet arbetslösa, lägga personer i diverse åtgärder. Då hamnar man på 7.8 procent. 8.2 procent blir siffran om man dessutom lägger till studenter som söker jobb.

Det är således dessa siffror LO:s Dan Andersson syftar på när han säger att den svenska arbetslösheten är 7-8 procent, vilket han gjorde på moderaternas semiunarium igår.

Vill man räkna högt, räknar man alla mellan 16 och 64 som inte har ett jobb som arbetslösa, dvs 1,6 miljoner eller 27%. Det är högre än till och med moderaternas egna mått "bred arbetslöshet". 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Hur räknas förtidspensionärer och långtidssjukskrivna i totalen? (Och hur jämför sig dessa tal internationellt?)
6 jul | Unregistered CommenterT Lindgren
"På seminariet argumenterades för att 1996 är ett bra basår /.../"

är tino underrättad?
6 jul | Unregistered Commenterpontus
lindgren: dessa grupper räknas inte som arbetslösa,. man kan räkna med dem, men då måste man göra detsamma i andra länder för att kunna jämföra, och sådana siffror har jag inte sett.

däremot vet vi att sysselsättningen - antal arbetade timmar per vuxen svensk - är lågt bl a pga sjukskrivning och pensioneringar

se exvis gunnar örn i di
http://www.di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fArticleID%3d2006%5c06%5c12%5c190649%26words%3d%22gunnar%2c%c3%b6rn%22%26SectionID%3dEttan%26menusection%3dStartsidan%3bHuvudnyheter

...tino har inte synts till i visby...
6 jul | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.